KAHRAMANMARAŞ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

FEDERASYONUN ADI, KISA ADI, RENKLERİ, AMBLEMİ, MERKEZİ

MADDE 1:

 1. Federasyonun adı, “KAHRAMANMARAŞ AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU”dur
 2. Federasyonun kısa adı “KAHRAMANMARAŞ ASKF’dir.
 3. Federasyonun renkleri Kırmızı-Beyaz-Mavi’dir.
 4. Federasyonun genel kurulda kabul edilmiş ve ekte örneği bulunan görseli amblem olarak kullanır.
 5. Merkezi, KAHRAMANMARAŞ'tır, şubesi yoktur.

KURUCULAR

MADDE 2: Federasyonun kurucusu olan spor kulüpleri ve temsilcileri şunlardır:

 1. Kahramanmaraş Spor Kulübü (Merkez):
 2. Maraş Gençlik Spor Kulübü (Merkez): Necati Sarıgül, Hanifi Doğrugörür, Mehmet Sincar.
 3. Güreş ve Halter İhtisas Kulübü (Merkez): Hanifi Sarıyıldız, Muhlis Ganiyusufoğlu, Ihsan Sarıfakıoğlu.
 4. Yüzme İhtisas Kulübü (Merkez): Oktay Eşbah, Hüseyin Belli, Ejder Gürsoy.
 5. Fidan Spor Kulübü (Merkez): Yaşar Demir. A. Rıza Pancar, Ali Sarıçiçek.
 6. DSİ Spor Kulübü (Merkez): Hikmet Yeniçerioğlu. Aydın Ağaoğlu, Erkut Çatalyürekli.
 7. Arsan Sümer Spor Kulübü (Merkez): Mehmet Küçük, Alaattin Bayıltıcı, Adil Doğuş
 8. Sakarya Spor Kulübü (Merkez): Mahmut Görgel, Vedat Paköz, Faruk Baltutan.
 9. Kahramanmaraş Türk Telekom Spor Kulübü (Merkez): Osman Sağnak, Naci Kazancı, Yüksel Kılınç.
 10. Tekke Spor Kulübü: Mehmet Kısakürek, Murat Kapuçam, Metin Kişifli.
 11. Kuyucak Kır Spor Kulübü: Kemal Altun, İhsan Gemci, Atilla Erimhan.
 12. Dumlupınar Spor Kulübü: Cuma Çokyiğit, Necati Nacar, Mustafa Kirişçi.
 13. Karamanlı Spor Kulübü (Merkez): Davut Hopur, Kemal Apak, Ahmet Kayışlı.
 14. Ferhuş Spor Kulübü (Merkez): Mustafa Özsoy, Yahya Torun, Musa Ateşdeınir
 15. Kılılı Spor Kulübü (Merkez): Eshabil Yenipınar, Ekrem Karaoğlan, Nihat Yüce.

AMACI

MADDE 3: Üye Spor Kulübü Derneklerinin kaynak ve güçlerini birleştirmek, yardımlaşmak, birlikte ortak kullanabilecekleri araç ve gereçlere sahip olmak, saha ve tesisler kurmak ve kullanmak, birlikte sportif eğitim olanakları sağlamak ve öğreticilerin istihdamı için önlemler almak, Üye Spor Kulübü Derneklerine her alanda destek olmak, yardım etmek ve Türk Amatör Sporunun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

MADDE 4: Federasyonun amacı, çalışma konulan ve biçimleri şunlardır:

 1. Tüm Spor Yönetimlerinde demokrasinin gerçekleştirilip korunmasına yardımcı ve destek olmak.
 2. Üye Spor Kulübü Deneklerinde sporcu sayılarını artırmak için çalışmalarda bulunmak.
 3. Federasyonun ve Spor Kulübü Derneklerinin danışma ve karar organlarında sporcuların temsil edilmesini özendirmek ve sporcuların eğitici, öğretici ve yönetici olarak ta yetiştirilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak.
 4. Sporda toplumsal bilincin sağlanması ve Amatör Sporun geliştirilmesi için kurs, seminer, konferans, panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.
 5. Etkinlikler düzenleyerek veya düzenlenenlere katılarak amaçlarla ilgili sporda toplumsal bilincin sağlanması için kamuoyu oluşturmak.
 6. Özürlüler dahil İlimizin sporcu gençliğini Federasyon çatısı altında örgütlemek ve desteklemek.
 7. Sporcu gençliğin, eğiticilerin, öğreticilerin ve yöneticilerin görüş ve önerilerini değerlendirmek, ilgili yerlere ulaştırmak.
 8. Spora küçük yaşlarda başlanması ve bu alanlarda bilimsel yöntemlerin uygulanması ile Sporda Erdemliliğin (Fair Play) yaygınlaştırılıp özendirilmesi için yayınlar ve programlar hazırlamak.
 9. Herkes için spor olanaklarını ve uygulamalarını yaygınlaştırmak, ferdi veya takım halinde Amatör Spora katkı sağlayacak her türlü faaliyete ayni ve nakdi yardımda bulunmak.
 10. Eğitim, araştırma, planlama ve geliştirme alanlarında çalışmalar yapmak.
 11. Üye Spor Kulübü Derneklerinin kaynak ve güçlerini birleştirmek, saha ve tesisler kurmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak ve işletmek, spor eğitimi olanakları ve ortak kullanabilecekleri araç ve gereçleri sağlamak.
 12. ÜyeSpor Kulübü Derneklerine ihtiyaç duydukları spor malzemeleri başta olmak üzere ayni ve nakdiyardımında bulunmak,
 13. Federasyonun imkânları ve kaynakları dâhilinde Üye Spor Kulübü Derneklerinin çalışmalarına katkı sağlayacak öğreticiler, eğiticiler görevlendirmek.
 14. İç ve dış kaynaklardan da yararlanarak Amatör Spor Dallarında, spor kulübü derneklerinin halkla ilişkiler, tesis, araç-gereç, malzeme, sağlık ve sosyal güvenlik, bütçe ve benzeri konularda ortaya çıkan sorunlarına çözümler bulmak.
 15. Yurtiçi ve yurtdışı kamu, özel ve gönüllü beden eğitimi, gençlik ve spor kuruluşları ve uluslararası gençlik ve spor kuruluşları ile yasalara uygun bir şekilde karşılıklı işbirliği ve dayanışma içinde bulunmak,
 16. Gençlik ve sporla ilgili olarak kamu, gönüllü ve özel kuruluşlar, federasyon, dernek ve üst kuruluşlarla hizmetlere ve amaçlara yönelik anlaşmalar yapmak ve bu kuruluşlarla karşılıklı ayni ve nakdi yardımlaşma içinde olmak,
 17. Federasyonun amaçları doğrultusunda, federasyon ve Üye Spor Kulübü Dernekleri adına sponsor kuruluşlarla işbirliği yaparak kaynak yaratmak.
 18. Mahalli, Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Kalkınma Ajansları ve Yardım Kuruluşları nezdinde Federasyonun amaçları doğrultusunda gerekli girişimlerde bulunarak projeler hazırlamak, hibe, kredi, fon, vb. gibi kaynaklardan yararlanmak.
 19. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak.
 20. Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile Üye Spor Kulübü Derneklerine ve mensuplarına dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.
 21. Federasyon çalışmalarının sağlıklı bir çalışma ortamınınyürütülmesi için her türlü teknik araç, gereç ve demirbaş malzemelerini temin etmek.
 22. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 23. Amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla kooperatifler, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,
 24. Federasyon faaliyetleri ve Üye Spor Kulübü Dernekleri için ihtiyaç duyulan taşınır veya taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 25. Üye Spor Kulübü Derneklerinin ve üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için eğitim merkezleri, okuma salonları, sportif, kültürel tesisleri kurmak ve bunları tefriş etmek.
 26. Üye Spor Kulübü Derneklerinin gerçek kişi olan mensupları arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya Üye Spor Kulübü Derneklerinin ve mensuplarının bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 27. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak.
 28. Federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
 29. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki federasyon veya benzeri kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 30. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 31. Gerekli görülen ilçelerde de Federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.
 32. Federasyonun amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer federasyon, dernek, vakıf, sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
 33. Spor mevsiminin başlaması nedeniyle açılış törenleri düzenlemek.
 34. Sportif, kültürel ve sosyal içerikli resim, şiir, kompozisyon, spor yarışmaları düzenlemek.

İLKELER

MADDE 5: Federasyon;

 1. Üye Spor Kulübü Derneklerinin; gönüllü ve özel kuruluşlara yasal yollarla yakınlaşmasını sağlar.
 2. Üye Spor Kulübü Dernekleri arasında ayrıcalık yapmaz.
 3. Yasaların ve yönetmeliklerin öngördüğü yasaklara ve kurallara uyar.
 4. Sporda Demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur.
 5. Türk Spor Camiasına ‘'Türk Spor Ailesi” gözü ile bakar.
 6. Yönetici, sporcu, antrenör, hakem ve öteki görevliler arasında sevgi dostluk bağını oluşturmada büyük çaba gösterir.
 7. Her kademede ki eğitim ve öğretim kurumlanma işbirliği yapar.
 8. Tüm spor dallarında “Hakemler yargıç kadar saygındır'' ilkesini benimser, savunur ve yaygınlaştırmaya çalışır.
 9. Her yıl Federasyonun kuruluş yıldönümünde “Amatör Spor Günü’ ve ‘Bayramı’ kutlamalarını gerçekleştirir.
 10. Siyasi görüş, ırk, dil ve din konularında yansızdır.
 11. Çalışma konuları ve biçimleri bölümündeki konuların gelişme kaydetmesi, ilgililere yapılan önerilerin izlenmesi, spor kulüpleri, aileler, her kademedeki eğitim ve öğretim kurumları ve gönüllü gençlik, beden eğitimi ve spor kuruluşlarıyla yapıcı ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin kurumlaşmasına çalışır.
 12. Spor kulüplerinin çalışmalarında ve sporla ilgili basın, kamu, özel ve gönüllü kuruluşların önemli günlerinde ilgi gösterir.
 13. Resmi bayramlarda ve Devlet Büyüklerinin anıldığı törenlerde kulüplerin ve Amatör Sporcuların, Federasyonun önderliğinde katılım ve katkıda bulunmasını sağlar.

FEDERASYONA ÜYE OLMA

MADDE 6:

 1. 1.Her türlü yasal işlem ve görevlerini yerine getiren, tüzüklerinde spor yapma ve yaptırma amacı bulunan, yürürlükteki Dernekler Yasasına uygun olarak kurulan spor kulüpleri Federasyona üye olabilirler.
 2. 2.Federasyona üye olmak için spor kulübü Dernekleri kendi Genel Kurullarında karar alırlar. Alınan bu kararı bir üst yazıya ekleyerek üye olmak için Federasyona müracaat ederler. Spor Kulübü Dernekleri üst kurul delegelerini 3(asil), 3(yedek) olarak, Genel kurullarında veya yönetim kurullarında belirleyerek, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’u seçimleri için seçimden en az 7 (yedi) gün öncesinden federasyona bildirirler.
 3. 3.Üyelik başvurusunda bulunan Spor Kulübü Dernekleri, Kahramanmaraş ASKF Ana Tüzüğünü ve bu tüzüğe bağlı olarak çıkartılan bütün yönetmeliklerin ilkelerini ve hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
 4. 4.Federasyon Yönetim Kurulu, üyelik başvurularını ilk toplantısında görüşür. Üyelik başvurusunu Federasyon İlan Panosunda 15 gün süreyle duyurur. Duyuru süresinin bitiminden sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyelik başvurusu karara bağlanır ve durum bir yazı ile ilgili Spor Kulübü Derneğine bildirilir.
 5. 5.Üyeliğe alınmaları kabul edilen Spor Kulübü Dernekleri, bir defaya mahsus olmak üzere üyeliğe kabul edildikleri yılın takvim günü sonuna kadar, miktarı Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen giriş ödentisini ve o yılın üyelikle geçen aylarına ait üyelik ödentisini (ayın 16 gününden fazla ise bir ay sayılır, eksik ise o ay hesaba dahil edilmez) bir defada ödemek zorundadır. Aksi takdirde üyelik kararı düşer.

FEDARASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA

MADDE 7:

 1. 1.Üye Spor Kulüpleri, kendi Genel Kurullarında alacakları 2/3 (üçte iki) çoğunluk kararı ile üyelikten ayrılabilirler.
 2. 2.Üyelikten ayrılmak isteyen Üye Spor Kulübü Dernekleri, Federasyondan ayrılma gerekçelerini Genel Kurullarından 15 gün önce yazılı olarak Federasyon Yönetim Kurulu’na bildirmek ve Genel Kurullarında Federasyon Temsilcisine söz hakkı vermek zorundadırlar.

FEDARASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKARTILMA

MADDE 8:

 1. 1.Federasyon Ana Tüzüğündeki amaç ve ilkelere aykırı davranan Üye Spor Kulübü Dernekleri ve delegeleri; Federasyon Yönetim Kurulunun, Disiplin Kuruluna yazılı olarak başvurması, Disiplin Kurulunun da önermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla üyelik ve delegelikten çıkarılabilir.
 2. 2.Üyelik ve delegelikten çıkartılan Üye Spor Kulübü Derneklerinin, Federasyon Genel Kurulu’na itiraz hakları vardır. Bu hakkın kullanılması için Federasyon Genel Kurulu’nun yapılacağı yılın en geç Temmuz ayı sonuna kadar durumu Federasyon Genel Kurulunda gündeme alınması isteğini Federasyon Yönetim Kurulu’na bildirir. Genel Kurulda yapılacak İtirazın ve savunmanın yazılı olarak ta ayrıca Genel Kurulun Divan Heyeti’ne sunulması gerekir.
 3. 3.Yılık aidatlarını tüzükte belirtilen süre içerisinde ödemeyen Üye Spor Kulübü Dernekleri üyelikten Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ile çıkartılır. Bu durumda yeniden üye oluncaya kadar Genel Kurullarda oy kullanamazlar.
 4. 4.Üye Spor Kulübü Derneklerinin, amacı aynı olan bir başka Federasyona üye olması durumunda, üyeliği kendiliğinden sona erer.

GİRİŞ VE ÜYELİK ÖDENTİSİ

MADDE 9;

 1. Üye giriş ödentisi bir defaya mahsus olmak Üzere 60.00 (Altmış) TL’dir. Üyelik başvurusunun kabul edilmesinin ardından ödenir.
 1. Üye ödentisi aylık 5.00 (beş) TL’dir. Üyelik ödentisi yıllık 60.00 (Altmış) TL olarak bir defada ödenir.
 2. Giriş ve üyelik ödentileri, Federasyon Genel Kurulunda belirlenir.
 3. Üye Spor Kulübü Dernekleri, üyelik ödentilerini yıllık olarak 1-31 Temmuz tarihleri arasında öderler.
 4. Üyelikten çıkma veya çıkartılma durumunda Üye Spor Kulübü Dernekleri, çıkma veya çıkartılma gününe kadar Federasyona karşı olan borçlarını 3 (üç) ay içerisinde ödemek zorundadır. Aksi takdirde Federasyon alacakları için icra takibi yapar.

 FEDERASYON ORGANLARI

MADDE 10: Federasyonun organları şunlardır.

 1. 1.Genel Kurul
 2. 2.Yönetim Kurulu
 3. 3.Denetim Kurulu
 4. 4.Disiplin Kurulu
 5. 5.Onur Kurulu
 6. 6.Gençlik Kurulu

 GENEL KURUL

MADDE 11: Genel Kurul; Federasyonun en yetkili organıdır.

 1. 1.Federasyon Genel Kurulu olağan olarak 3 (üç) yılda bir Eylül ayında yapılır.
 2. 2.Federasyon Delegelerinin 1/5’nin (beşte birinin) yazılı olarak başvurması veya Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli görmesi halinde ya da yürürlükteki Dernekler Mevzuatının öngördüğü durumlarda Genel Kurul olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıda sadece Genel Kurulu gerektiren konular görüşülür.
 3. 3.Yönetim Kurulu, tüzüğümüze göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan Delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan Delegeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yerel düzeyde yayın yapan 1 (bir) günlük gazeteden veya ilgili belediye hoparlörlerinden ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek veya Federasyonumuz İnternet Sayfasından yayınlamak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması üzerine toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasındaki zaman 7 (yedi) günden az, 60 (atmış) günden çok olamaz.
 4. 4.Genel Kurul; katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, gündemde tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi maddesi varsa 2/3 (üçte ikisi) katılımıyla toplanır. Çoğunluk sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan Delege sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısının iki katından aşağı olamaz.
 5. 5.Genel Kurul, katılan Delegelerin hazirun listesindeki isimleri karşısında yer alan imzalarının sayılması ve yeter sayının bulunduğunun tespiti ile başlar. İlk toplantıda yeter sayı elde edilememişse durum Federasyon Genel Başkan veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte Genel Kurula katılan iki üye tarafından tutanak altına alınır ve ikinci toplantı gününe ertelenir. Bunda da yeter sayı bulunamadığı takdirde durum aynı şekilde bir tutanak ile tespit edilerek, Mülki Amirliğe (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü) bildirilir.
 6. 6.Yeter sayının tespit edilmesi ve tutanak altına alınmasının ardından Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere, delegeler arasından açık oyla 1 (bir) Başkan, 1 (bir) Başkan Yardımcısı ve 2 (iki) Sekreter olmak üzere Divan Kurulu seçilir. Divan Kurulu yerini aldıktan sonra yeter sayı ile ilgili tutanağı teslim alır. Gündem maddeleri okunur. Toplantıya katılan delegelerin en az 1/10’unun (onda birinin) yazılı önerisi üzerine gündeme ek yapılması zorunludur. Gündemin görüşülmesine başlanır. Gündemin tamamlanmasının ardından Genel Kurul Tutanağı hazırlanarak imza altına alınır ve tüm tutanaklar gereği için yeni seçilen Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.
 7. 7.Genel Kurulda, her Delegenin bir oy hakkı vardır ve delegeler oylarını ancak kendileri kullanırlar.
 8. 8.Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Genel Kuruldan sonra, Organlara seçilen Asıl ve Yedek Üyelerin yer aldığı Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve Genel Kurul Tutanağı, Dernekler Mevzuatının öngördüğü süre içinde gereği için Mülki Amirliğe (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü) ve bilgi için de Spor Yönetimi İl Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonuna bildirilir.

MADDE 12: Genel Kurul delegeleri:

 1. Mevcut Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil Üyeleri
 2. Yıllık üyelik aidatını ödeyen Üye Spor Kulübü Derneklerinin belirlediği Delegeler

 MADDE 13: Genel Kurul Delegelerinin tespiti

 1. Olağan ya da Olağanüstü Genel Kuruldan Bir ay öncesine kadar görevde olan Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri yapılacak Genel Kurul için Tabii Delegedir. Seçme ve seçilme haklarına sahiptir.
 2. Üye Spor Kulüpleri Dernekleri, Federasyon Genel Kurulunda 3’er delege ile temsil edilir. Üye Spor Kulübü Dernekleri Federasyon Delegelerini kendi Genel Kurullarında ve Yönetim Kurullarında seçerler.
 3. Federasyon Delegelerinin görev süresi, yenileri seçilene kadardır.
 4. Ölüm ve istifa Halinde Üye Spor Kulüpleri Derneklerinin delegelerinin belirlenmesi, ilgili üye spor kulübü derneklerinin yönetim kuruluna aittir.

MADDE 14: Genel Kurulun görev ve yetkileri

 1. 1.Federasyon Genel Kurulu, Federasyon’un Yönetim, Denetim, Disiplin ve Onur Kurulu’nu seçer.
 2. 2.Genel Kurul, yasalarda ve Tüzükte var olan ve yerine getirilmesi zorunluluk taşıyan işlerle, Tüzükte yer alan Danışma ve Karar Organlarının oluşturulması, işleyişi, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin yönetmelikleri görüşüp karara bağlar veya Yönetim Kuruluna yetki verir.
 3. 3.Genel Kurul, toplantıda hazır bulunan delegelerin 2/3’ünün oyları ile Tüzükte değişiklik yapabilir.
 4. 4.Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu rapor, görüş ve önerilerini görüşüp karara bağlar, yöneticileri ibra eder veya ibra etmez. İbra edilmeyen kurullar için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 5. 5.Federasyonun bütçe, personel kadro cetveli ile hesap ve her türlü işlem ve kararlarını inceler, karara bağlar.
 6. 6.Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu'nun kararlarına karşı yapılan itirazları görüşüp sonuçlandırır.
 7. 7.Yasada ve Tüzükte yazılı konuların ve ilkelerin gerçekleşmesi yolunda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.
 8. 8.Gelecek döneme ilişkin bütçe taslağını karara bağlar.
 9. 9.Taşınmaz malların satın alınması veya satılması için Yönetim Kuruluna yetki verir.
 10. 10.Kullanma sonucu eskidiği veya onarılmakla işe yarar hale getirilemeyeceği anlaşılan ve toplam satın alma değeri 50.000,00 (ellibin) TL’nin üzerinde olan demirbaşların terkinine karar verir.
 11. 11.Gerektiğinde borçlanmaya karar verir.
 12. 12.Federasyon amacını gerçekleştirmek için tüzükte yer almayan her türlü konuda karar alır,
 13. 13.İçeriği Yönetim Kurulu tarafından önerilen sportif, kültürel ve sosyal içerikli yarışmalar düzenler, yarışmalar sonucunda ödüller verir.
 14. 14.Federasyonun dağılmasına, tasfiye şekline ve var ise mal varlığının devredileceği kurumun tayinine karar verir, tasfiye kurulu oluşturur.
 15. 15.Kanun, Tüzük ve mevzuatın verdiği görev ve yetkileri kullanır.

YÖNETİM KURULU

MADDE 15- Yönetim Kurulu, genel kurulca, delegeler arasından doğrudan seçilen 1 (bir) başkan, 16 (on altı) asil, 16 (onaltı) yedek üyeden oluşur.

 1. Federasyon Yönetim Kurulu’na seçilmek için Üye Spor Kulübü Derneğinin Yönetim Kurulu Asil üyeliği ve delege olması şarttır.
 2. Yönetim Kurulu ve Organların seçiminde demokrasiye ve verimliliğe uygun davranılmasına özen gösterilir. Genel Kurullarda, başkan ve yönetim, denetim, disiplin ve onur kurulu asıl ve yedek üyeleri oy pusulalarında birlikte yazılır.
 3. Federasyonu yönetir ve Tüzel Kişiliğini temsil eder.
 4. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, görev bölümü yapar. Görev bölümünde 1 (bir) başkan vekili, 3 (üç) başkan yardımcısı, I (bir) sekreter, 1 (bir) mali sekreteri, 1 (bir) eğitim sekreter, 1 (bir) örgütlenme sekreteri, 1 (bir) halka ilişkiler ve tanıtım sekreteri, 1 (bir) sosyal işler sekreteri ile uygun bulunacak öteki görevlileri seçer, sayılan düşürebilir, artırabilir.
 5. Yönetim Kurulu, ayda 1 (bir) kez olağan olarak toplanır. Olağanüstü olarak ta Başkan’ın ya da Üyelerin en az 1/5’ inin (beşte birinin) yazılı çağrısı üzerine toplanır.
 6. Yönetim Kurulunda herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde yedekler sıra ile çağırılır.
 7. Başkanlık makamında herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun katılımı ile kendi arasından seçim yapar. Birer hafta ara ile yapılacak olan üst üste iki toplantıdan sonuç alınamazsa, ya da yönetim kurulu uygun görürse Başkan seçimi için Olağanüstü Genel Kurula gidilir. Başkan ve Yönetim Kurulu içinden seçilirse, boşalan üyelik İçin yedekler sıra ile göreve çağrılır.
 8. Başkan vekili, Başkan’ın olmadığı durumlarda yönetim kuruluna başkanlık eder, Başkan’ın il dışında veya yurt dışında bulunduğu hallerde yetkilerini kullanır, Başkan adına yazışmaları yapar, temsil görevini yerine getirir.
 9. Sekreter yönetim Kurulu toplantılarının gündemlerini hazırlar. Yazışmaların ve haberleşmelerin düzenli olmasını sağlar. Gerçek ve tüzel kişilerle ve tüm kuruluşlarla ilişkileri düzenler. Halkla ilişkiler, yayın, araştırma, derleme, çalıştırılan insan ve hukuk alanlarında Başkan ve Yönetim Kurulu ile uyum içinde işleri yönlendirir.
 10. Bir dönem içinde, üst üste 2 (iki) veya aralıklı da olsa 4 (dört) defa Yönetim Kurulunun uygun görmeyeceği nedenlerle toplantılara katılmayan üye, Yönetim Kurulundan ayrılmış (istifa etmiş) sayılır. Durum Karar Defterindeki imzalar ile tevsik olunur. Bu durumda ayrılmış sayılan Üyenin yerine yedeklere sıra ile yazılı olarak çağrı yapılır.
 11. Yönetim Kurulu; Denetim, Disiplin ve Onur Kurulları ile üyesi bulunan Üye Spor Kulübü Derneklerinin organlarında görev yapanlardan gerekli gördüklerini, Federasyona yazı ile bildirmek suretiyle, ilgili Üye Spor Kulübü Dernekleri tarafından görevlendirilecek üyeyi veya üyeleri toplantılara çağırabilir, görüş ve önerilerini alabilir.
 12. Genel Kurul kararı ile amaca yönelik iş ve görevleri yürütür.
 13. Yönetim Kurulu, ilin değişik ilçe ve beldelerinde, Tüzükte yer alan organlar ve kurullarla ilgili toplantılar düzenleyebilir.
 14. Yönetim Kurulu toplantı gündemi için her Yönetim Kurulu Üyesinin öneride bulunma hakkı vardır. Öneri, Yönetim Kurulunca benimsendiği takdirde gündeme alınarak görüşülür.
 15. Yönetim Kurulunun toptan görevi bırakması, ya da Yönetim Kurulu üye sayısının yandan aşağı düşmesi halinde Denetim Kurulu, Genel Kumlu olağanüstü toplantıya çağırır.
 16. Yönetim Kurulu, lisansları vizeli amatör sporcuların, yönetici ve antrenörlerin, Federasyon ve Üye Spor Kulübü Derneklerinin organlarında görev yapanların ve Federasyonda ücretli veya gönüllü olarak çalışanların ölümleri halinde eş ve çocuklarına, yoksa ailelerine, varsa bakmakla yükümlü olduklarına; sakatlık ve hastalık hallerinde kendilerine, Yönetim Kurulunun belirleyeceği esas ve usullerle her türlü yardımı yapabilir. Bu alanda sandık ta kurulabilir. Sandık Yönetmeliğinin. Genel Kumlun onayından geçmesi zorunludur.
 17. Yönetim Kurulu kamu, özel ve gönüllü kuruluşların veya kişilerin bu amaç için kuracağı sandık, vakıf, kooperatif ve benzeri birimlerle ilişki kurabilir, dayanışmada, ortak yatıranlarda ve anlaşmalarda bulunabilir.
 18. Yönetim Kurulu, ilgili kuruluşlar arasında yakınlaşmayı ve kulüplere yönelik çalışmalarında verimliliği ve etkinliği sağlamaya çalışır.
 19. Bütçeyi kullanır ve hesapları yürütür. Federasyonun üç yıllık çalışma programını ve bütçesini hazırlar ve uygular.
 20. Taşınır ve taşınmaz mal satın alır. Genel Kurulun izni ile bu malları satabilir.
 21. Kullanma sonucu eskidiği veya onarılmakla işe yarar hale getirilemeyeceği anlaşılan ve satın alma değeri 50.000,00 (ellibin) TL’nin altında olan demirbaşların terkinine karar verir.
 22. Spor eğitimi, spor yayıncılığı, araç-gereç, sağlık, tesis ve benzeri konularda önlemler alır ve aldırtır. Üye Spor Kulübü Dernekleri ile düzenli ilişkiler kurarak, alınan kararların ortak, daha sağlıklı ve başarılı olmasını ve uygulanmasını sağlar.
 23. Gerektiğinde görevlendireceği Yönetim Kurulu üyeleri aracılığı İle Üye Spor Kulübü Derneklerinin çalışmalarını, her türlü harcama ve tasarruflarını denetler, tespit ettiği durumlar hakkında ilgili Üye Spor Kulübü Derneklerinin yönetim kurullarına eksiklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak tavsiyelerde bulunur.
 24. Yönetim Kurulu var olan yasalar çerçevesinde, gerektiğinde ücretli gerçek kişi çalıştırabilir; çalıştırılan kişilere her türlü yasal güvencenin sağlanması zorunludur.
 25. Özerk spor federasyonlarının il düzeyindeki ilgili kurul ve komitelerinde görevlendirilecek olan ASKF Temsilcisini belirler ve ilgili Spor Federasyonu Temsilciliğine, Spor Yönetimi İl Müdürlüğüne veya ilgili Federasyon Başkanlığına bildirir.
 26. Görevli olarak başka kent ve bölgelere gidecek yönetici veya kişilerin yollukları ve yararlanacakları ulaşım araçları Yönetim Kurulunca, günün koşulları da göz önüne alınarak tespit edilir.
 27. Yönetim Kurulu, bankalarda bulunan hesaplardan kimlerin para çekebileceğini karara bağlar. Bankadan paralar iki yetkili imza ile çekilir.
 28. Yönetim Kurulu Üyeleri, görev bölümünde üstlendikleri görevlerden sorumludurlar. Görevlerinde, Yönetim Kurulu kararları, Tüzük ilkeleri ve varsa yönetmeliklere uygun davranırlar.

BAŞKAN ADAYLIĞI

MADDE 16: Federasyon Başkan adaylarında aranacak şartlar ve başvuru usulü:

 1. Federasyon Yönetim Kurulu Asil Üyeliğinde 3 (üç) yıl süre ile görev yapmış olmak şartı aranır.
 2. Başkan adayları; listesinde yer alacak Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Gençlik Kurulu, Üst Kurul asil ve yedek üyeleri ile Onur Kurulu üyelerini Genel Kurulun yapıldığı gün Divan Başkanlığına sunar.

MADDE 17: Başkanın görev ve yetkileri

 1. Gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlar karşısında Federasyonu birinci derecede temsil eder veya bu konuda bir ya da yeteri kadar Yönetim Kurulu üyesini görevlendirir.
 2. Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yokluğunda Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere Başkan Yardımcılarından birini vekil olarak görevlendirir. Görevlendirme yapılmamış ise, olağanüstü durumlarda Yönetim Kurulu’na en kıdemli Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
 3. Mali Sekreter tarafından hazırlanacak gelir ve gider belgelerim onaylar.
 4. Basına demeç verir, açıklamalarda bulunur, basın toplantısı düzenler. Bu konularda, Yönetim Kurulunun oluru ile başka bir Yönetim Kurulu Üyesine de yetki verebilir. Bildiri ve basın toplantılarında Yönetim Kurulunun karan gereklidir.
 5. Federasyon adına çıkacak süreli ya da süresiz yayınların görev süresi içerisinde imtiyaz sahibidir.
 6. Federasyon Yönetim Kurulu ve diğer organların çalışmalarının işlerliğini sağlar.
 7. Yönetim Kuruluna bilgi vermek koşulu ile Denetim Kurulunu toplantıya çağırır.

DENETİM KURULU

MADDE 18: Denetim Kurulunun oluşumu, görevi ve yetkileri:

 1. Denetim Kurulu, Genel Kurul Delegeleri arasından seçilen 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
 2. Denetim Kurulu, yılda bir kez Federasyon’un denetimini yaparak denetim sonuçlarını bir rapor halinde gereği için Yönetim Kuruluna; bilgi ve gereği için Genel Kurula sunar.
 3. Hesap dönemlerini içeren (01 Ocak - 31 Aralık) raporlarını Genel Kurula sunulmak üzere yılın ilk ayı içerisinde Yönetim Kumluna verir.
 4. Gerektiğinde Yönetim Kurulunun çağrısı veya en az 2 (iki) Denetim Kurulu Üyesinin yazılı istemi üzerine toplanır.
 5. Federasyonda iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kumlu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
 6. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 7. Yönetim Kuruluna denetlemeleriyle ilgili raporlar verir ve önerilerde bulunur.
 8. Tüzüğe ve yasalara aykırı çalışmaları ve davranışların giderilmesini sağlar.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 19: Disiplin Kurulu ve görevleri

 1. Disiplin Kurulu, Genel Kurul Delegeleri arasından seçilen 6 (altı) asıl, 6 (altı) yedek üyeden oluşur.
 2. Disiplin Kurulu; Federasyon tüzük, yönetmelik, ilke ve politikasıyla yönetim kurulu kararlarına ve yürürlükteki yasalarla yönetmeliklere aykırı davranan Üye Spor Kulübü Dernekleri, Federasyon Organlarının Mensupları veya Delegeleri hakkında duruma göre;

a- Uyarı,

b- Üç ay-iki yıl arasında değişen geçici çıkarma,

c- Görevden uzaklaştırma,

d- Haklardan yoksun bırakma,

e- Sürekli çıkarma cezaları verebilir.

ONUR KURULU

MADDE 20: Onur Kurulunun oluşumu, belirlenmesi ve görevleri:

 1. Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından belirlenen 10 (on) üyeden oluşur.
 2. Kurulun yedek üyeleri yoktur.
 3. 0nur Kurulu Üyeleri; Federasyona veya spora hizmetleri geçmiş kişiler arasından belirlenir.
 4. yılda en az bir kez toplantıya çağırılır. Yönetim Kurulu, ayrıca gerekli gördüğünde de Kurulu toplayabilir.
 5. Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğünde belirtilen konularda, Onur Kuruluna her türlü görevi verebilir.
 6. Genel Kurullarda oy kullanamazlar.

DİĞER ÇALIŞMA KURULLARI

MADDE 21: Yönetim Kurulu, Federasyon amaçlarının gerçekleşmesi için başta Başkanlar Kurulu olmak üzere yürütme, hukuk, halkla ilişkiler, eğitim, araştırma, planlama ve geliştirme, tesis, sağlık, çevre, ekonomi, dış ilişkiler, örgütlenme ve benzeri konularda kurullar oluşturabilir.

MADDE 22: Başkanlar Kurulu

 1. Başkan Kurulu; Federasyonun üyesi olan Üye Spor Kulübü Derneklerinin başkanlarından oluşur.
 2. Kurulun başkanı. Federasyon Başkanıdır.
 3. Toplantılarda Başkan Vekili Başkan Yardımcıları ile Yönetim Kurulu Sekreter, Divan Kurulu görevini üstlenir.
 4. Başkanlar Kurulu, yılda 1 (bir) kez toplantıya çağırılır.
 5. Federasyon Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde de Kurulu toplayabilir.
 6. Başkanlar Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu’nun kararlaştırdığı yerde yapılır.
 7. Başkanlar Kurulu, Federasyonlardan, Yönetim Kurulu Üyelerinden veya Delegelerden gelecek her türlü öneriyi görüşür.
 8. Kurulun toplantı tutanaklarını Yönetim Kurulu Sekreteri düzenler.
 9. Kurul toplantılarının açılabilmesi için çağrı yeterli olup, çoğunluk aranmaz. Kararlar açık oyla alınır.
 10. Başkanlar Kumlu, kararları tavsiye niteliğindedir.
 11. Kararlar Yönetim Kurulunca mühürlenmiş olan ayrı bir deftere işlenir ve katılanlarca imzalanır.

MADDE 23: Yürütme Kurulu

 1. 1.Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve 1 (bir) Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Mali Sekreter olmak üzere 5 (beş) kişiden oluşur.
 2. 2.Yürütme Kurulunun görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.
 3. 3.Yürütme Kurulu, haftada bir kez çağrısız toplanır. Gerektiğinde Yürütme Kurulunu, Yönetim Kurulu Başkanı toplantıya çağırır.
 4. 4.Yürütme Kurulu, iki Yönetim Kurulu toplantısı arasında acil karar alınması gereken hususlarda oybirliğiyle karar alır.
 5. 5.Yürütme Kurulu’nda alınan kararlar derhal uygulanır. Yürütme Kurulu'nda alınan kararlar takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
 6. 6.Başkan'ın katılamaması halinde toplantıya başkan vekili başkanlık eder.

MADDE 24: Hukuk, halkla ilişkiler, eğitim, araştırma, planlama ve geliştirme, tesis, sağlık, çevre, ekonomi, dış ilişkiler, örgütlenme ve benzeri konularda kurullar oluşturmaya ve üyelerini tespit etmeye Yönelim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, bu minvalde oluşturduğu kurulların çalışma biçim ve konularını, kurul üyelerine ödenecek olan huzur hakkı, yolluk ve tazminatları belirler. Bu kurulların oluşturulmasında kurula Federasyon Başkanı, ya da görevlendireceği başkan vekili ya da başkan yardımcısı başkanlık eder.

GELİRLER

MADDE 25: Federasyon gelirleri

 1. 1.Üye Spor Kulübü Derneklerinden alınacak giriş ödentisi ve üyelik ödentileri.
 2. 2.İlgili Spor Federasyonlarının belirleyeceği, spor kulüplerinin müsabakalara katılım ve lisans işlemleri için alınan referans gelirleri.
 3. 3.Mevzuata uygun olarak addedilen sponsorluk anlaşmalarından elde edilen gelirler.
 4. 4.Mevzuata uygun olarak kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yardımlar ve bağışlar.
 5. 5.Federasyon mülkiyetindeki veya yönetimindeki veya kullanımındaki sportif, eğitim, kültürel tesis ve merkezlerin üçüncü kişiler tarafından kullanımından alınacak olan bedeller.
 6. 6.Üye Spor Kulübü Derneklerinin veya mensuplarının Federasyon tesislerinden yararlanmaları halinde alınacak olan bedeller.
 7. 7.Düzenlenecek sosyal, kültürel, sportif, ekonomik etkinliklerden elde edilecek gelirler.
 8. 8.Dergi, gazete, yayın ve reklam gelirleri.
 9. 9.Her türlü spor yarışmalarından Federasyona bırakılan gelirler.
 10. 10.Devlet tarafından yapılacak yardımlar.
 11. 11.Bankalardaki hesapların faiz ve gelirleri.
 12. 12.Ortağı veya sahibi olunan kooperatif, ticari ve diğer işletmelerinin gelirleri.
 13. 13.Taşınır menkul ya da taşınmaz gayrimenkullerinin kira gelirleri.
 14. 14.Yurt dışındaki kuruluşlardan alınacak yardımlar ve bağışlar.
 15. 15.Diğer gelirler.

MADDE 26: Federasyonun geliri bankalarda açılacak hesaba yatırılır. Federasyon hesaplarından çekilecek para için iki imza kullanılır. Başkan birinci derecede, Mali Sekreter ikinci derecede imzaya yetkilidir. Yönetim Kurulu bankadan çekilecek paralarda birinci ve ikinci derecedeki imza yetkisini Başkan Yardımcıları ya da diğer Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verebilir.

MADDE 27: Gelirlerin hangi bankaya ve ne miktarda, hangi koşullarda yatırılacağını, kasada ve görev verilen kişide ne miktarda, ne kadar süre için avans bulunacağını Genel Kurul karara bağlar.

MADDE 28: Giderler ve borçlanma usulü:

 1. Yönetim Kurulunca yapılmasına karar verilmiş her türlü giderler, ödemeler ve yardımların yasal belgelere bağlanması ve bu belgelerin Mali Sekreter ile Yönetim Kurulunca imzaya yetkili kılınan bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından imzalanması zorunludur.
 2. Federasyon, üyesi bulunduğu spora ilişkin vakıf, ortaklık, işletme veya kooperatiflere her türlü yardımı yapabilir.
 3. Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması başta olmak üzere üyesi bulunduğu Konfederasyona, bu Konfederasyonun üyesi bulunan Federasyonlara, bu Federasyonların üyesi olan Spor Kulübü Derneklerine yapılacak yardımlarda tüm kişi ve kuruluşlar karşısında aracılık yapabilir.
 4. Yardımların alınma şekli, aktarılma veya değerlendirilmesinde yetki Yönetim Kurulunundur. Yardımların alınması ve aktarılması hususu yapılacak olan ilk olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurulun bilgisine sunulur. Gerektiğinde sadece bu konunun görüşülmesi için üç gün önceden delegelere yapılacak çağrı üzerine Olağanüstü Genel Kurul yapılabilir.
 5. Federasyon son derece önemli ve acil durumlarda Yönetim Kurulu asıl üye sayısının 2/3‘ünün vereceği kararla ve bir önceki yıl gerçekleşen bütçesinin yüzde 20'sini aşmayacak şekilde borçlanabilir.

HESAP DÖNEMİ VE DEFTERLER

MADDE 29: Federasyonun uygulayacağı muhasebe sistemi ve kullanacağı defterler şunlardır:

 1. Federasyonun muhasebe sisteminde mevzuata göre belirlenen defterler, hesap dönemi itibariyle tutulur. Hesap dönemi sonunda da kapatılır. Ertesi dönem yeniden başlatılır. Hesap dönemi 1 Ocak - 31 Aralık tarihlerini kapsar.
 2. Federasyon aşağıda belirtilen zorunlu defterleri noterden ya da il dernekler müdürlüğünden onaylatarak kullanır.

a- Üye Kayıt Defteri: Üye Spor Kulübü Dernekleri, ilgili bilgileri ile birlikte bu deftere kaydedilir. Üyelikten çıkma ya da çıkarılma durumları da gerekçeleri ile bu defterin ilgili bölümünde belirtilir.

b- Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaş eşyalar bu deftere kaydedilir. Terkin halinde bu defterden kayıtları da terkin biçimi kaydedilerek çıkartılır.

c- Gelen ve Giden Evrak Defleri: Federasyona gelen her türlü evrak ve Federasyon tarafından ilgili kişi ya da kuruluşlara gönderilen evraklar bu deftere kaydedilir.

d- Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçenin kesin hali ve bilanço bu defterde yer alır.

e- Gelir ve Gider (işletme) Defteri: Federasyonun her türlü geliri ve gideri bu deftere günü gününe işlenir.

f-Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları üyelerin imzaları ile bu deftere yazılır.Diğer Kurulların defterleri de yine ilgili kurullar tarafından kullanılmak üzere Yönetim Kurulunca hazırlanırve budefterlerin tasdik zorunluluğu yoktur.

g- Alındı Makbuzu Kayıt Defteri: Alındı makbuzları bu deftere işlenir. Teslim eden ve teslim alanın imzası da bu defterde bulunur.

MADDE 30: Federasyon gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Gelir ve giderler gün sonunda sıra numarası ile deftere işlenir. Federasyona ait spor tesisleri, eğitim merkezleri ile düzenlenecek organizasyonlardan elde edilen gelirler. Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuatlara göre bastırılan makbuzlarla alınır ve alınan tüm paralar, en geç ertesi gün bankaya yatırılır. Dernekler Mevzuatı hükümlerine göre kullanılacak Alındı ve Harcama Belgeleri ilgili mevzuat hükümlerine göre bastırılarak kullanılır. Federasyon gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

MADDE 31: Yönetim Kurulu görevden ayrıldığında, yeni Yönetim Kuruluna demirbaş eşyayı ve diğer belgeleri 7 (yedi) gün içinde sayarak ve imza karşılığı teslim eder. Süresi içerisinde yapılmayan devir ve teslim işlemlerinden ayrılan Yönetim Kurulunun Başkanı sorumludur ve Genel Kurul tarafından ibra edilmiş ise bu halde ibra hükümsüz olur ve Genel Kurulu yöneten divan kurulu tarafından durum ilgili mercilere bildirilir.

YARIŞMALAR VE ÖDÜLLER

MADDE 32: Yarışmalar ve ödüllerde uygulanacak usul ve esaslar

 1. Federasyon içeriği ve şartları Genel Kurul tarafından yetki verilen Yönetim Kurulu tarafından belirlenen konularda yarışmalar yapabilir, ödüller verebilir.
 2. Yönetim Kurulu, Amatör Sporlara ve Federasyona katkıda bulunan kişi, dernek ve kuruluşlarla üstün başarı göstermiş amatör sporculara her türlü ödül verilebilir.
 3. Yönetim Kurulu, televizyon, radyo, basın ve diğer kitle iletişim araçları ile çalışanlarına, sanatçı ve yazarlara yönelik ödüller verebilir.
 4. Her yıl geleneksel olarak “Altın Spor ödülleri” düzenlenebilir.
 5. Beden eğitimi ve sporla ilgili olarak başka hangi ödüllerin oluşturulabileceğine Yönetim Kurulu karar verir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 33:

 1. Üye Spor Kulübü Dernekleri ile ve Delegelere yapılacak her türlü tebligat, Federasyona önceden ilgili Üye Spor Kulübü Dernekleri ya da Delegeler tarafından bildirilen adreslerine yazılı olarak yapılır. Tebligat adresleri değişen Üye Spor Kulübü Dernekleri ve Delegeler, en geç bir ay içerisinde yeni tebligat adreslerini bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde Federasyondaki kayıtlı adreslerine yapılan tebligatlar geri dönmüş olsa dahi, tebligat yapılmış sayılacaktır. Sorumluluk, ilgili Üye Spor Kulübü Dernekleri ve Delegelere aittir,
 2. Federasyon mülkiyetindeki veya çeşitli kurum ya da kuruluşlar tarafından kullanım hakkı verilen tesisler, merkezler ve sair alanlardım alınacak katkı payı ya da sair bedeller, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenir.
 3. Eğlence niteliğindeki oyunlar, tesislerde oyunlar için tahsis edilen bölümlerde oynanır.
 4. Federasyon bir spor kuruluşudur ve Üye Spor Kulübü Dernekleri ve Mensupları ile Delegeler dışında kalanlar da belirlenen katkı payı ve bedelini ödemek suretiyle Federasyon mülkiyetindeki ya da kullanım hakkı verilen tesis, merkez ve sair alanlardan yararlanabilir.
 5. Bu tüzükte yer almayan hususlar hakkında Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlardaki hükümler uygulanır.
 6. Federasyonun işlerliği ve tüzükte belirtilmeyen ilkeler, esaslar ve kurallar, ilgili yasalara dayanılarak yürütülür.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 34: Federasyon Ana Tüzüğüne yeni hüküm eklenmesi, var olan hükmün Tüzükten çıkartılması, var olan hükmün değiştirilmesi, Tüzüğün yeni çıkartılacak mevzuatlara uygun hale getirilmesi veya topyekûn yenilenmesi yetkisi Genel Kurul’a aittir. Tüzükte veya Dernekler Mevzuatında belirlenen şekilde toplanan olağan/olağanüstü genel kurulun üye sayısının 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile Tüzük değişikliği yapılır. Değişikliklerin yasal dayanağının olması şarttır.

SONA ERDİRME

MADDE 35: Federasyonun sona erdirilmesi veya sona ermesi, Tüzük ve yürürlükteki ilgili yasanın koyduğu kurallar içinde başlatılır, yürütülür ve sonuçlandırılır.

 1. Tüm Üye Spor Kulübü Derneklerinin ayrılmaları veya Üye Spor Kulübü Derneklerinin sayısının 5'ten (beş) aşağı düşmesi ile Federasyon kendiliğinden dağılmış sayılır.
 2. Mahkeme kararları veya delegelerin 2/3'ünün (üçte ikisinin) katılacağı bir Genel Kurul toplantısında 2/3 (üçte iki) çoğunluk kararı ile Federasyon sona erdirilebilir.
 3. Federasyonun sona erdirilmesi amacıyla düzenlenen Genel Kurulda 2-3 (üçte iki) çoğunluk sağlanamazsa, ikinci kez toplantı düzenlenir. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz.
 4. Federasyonun sona ermesi veya erdirilmesi halinde, para ve mal varlıkları, Üye Spor Kulübü Derneklerine, spor kulüplerine hizmet eden spor derneklerine, spor kooperatifine, sporla ilgili bir kamu kuruluşuna, kamu yararına çalışan derneklere devredilebilir veya paylaştırılabilir. Bu konuda sona erdirme için yapılan Genel Kurulda karar alınır.
 5. Devir kararı verildiği takdirde, Federasyon ve bağlı kuruluşlarında ücretli çalışan personelin her türlü özlük hakları ve sosyal güvenliğinden sorumlu olması, devredilen kuruluştan istenir. Bu güvencenin sağlanmaması halinde devir gerçekleşemez. Tazminatlarını kabul edip ayrılan personel bu hükmün dışındadır.

MADDE 36- GENÇLİK KURULU

Spor Yönetiminin her alanında görev yapmak üzere ASKF Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği sayıda değişik spor branşlarında kadın ve erkek genç sporcuların katılımı ile GENÇLİK KURULU ilk toplantısında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Gençlik Kurulu aşağıda belirtilen görevleri ASKF Yönetim Kurulunun onayından sonra uygular.

a-ASKF Yönetim Kurulunun uygun göreceği zamanlarda Kurul Başkanı ve ASKF’ce katılması uygun görülen kurul üyelerinin ASKF Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

b-ASKF’nin amaçları ve ilkesi doğrultusunda çalışmalar yapmak ve ASKF Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

c-Spor Kulüplerini ve sporcuları ASKF çalışmaları hakkında bilgilendirmek. İlişkilerin geliştirilmesi için etkinlik düzenlemek.

d-Proje hazırlama ve değerlendirme konusunda eğitim çalışmaları yapmak ve sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve üniversiteler ile bu konuda işbirliği yapmak.

e-Spor faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için ilgili alanlarda araştırmalar yaparak gerekli rapor hazırlamak.

f-Spor tesislerinin korunması ve amacına uygun olarak kullanılması için ilgili ve yetkililerle birlikte tedbirler almak.

g-Özellikle engelliler, göçmenler, sokak çocukları, bağımlı gençler ve olanakları kısıtlı yerleşim alanlarında yaşayanlar olmak üzere toplumun her kesiminin spor yapacağı alanlar oluşturulması ve spor faaliyetleri düzenlenmesi için projeler geliştirmek.

h-Yaz dönemlerine çocuklarımızın ve gençlerimizin vakitlerini değerlendirmelerini sağlamak amacı ile kültür, sanat, çevre etkinlikleri ve spor faaliyetleri düzenlemek.

ı-Çocuk ve gençlerimizin İyi ahlaklı, vatanını ve milletini seven hayırsever, bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam gelişmiş bireyler olması için seminer, konferans, sempozyum panel ve organizasyonlar düzenlemek.

i-Hayvana, çevreye, kadına ve çocuğa karşı yapılan her türlü şiddetin ve baskının ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmak.

j-Gençlerin bilimsel çalışmalara ve araştırmalara katılması için çalışmalar yapmak.                                                                           

k-Gençlerin alkol, tütün mamulleri ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması için gerekli eğitimleri sağlamak.

I-Konfederasyonca düzenlenecek ASKF’ler Gençlik Kurulu ‘toplantılarına katılmak.

MADDE 37 – SEÇİMİN YAPILIŞ ŞEKLİ

Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurullarda verilecek tekliflerde seçim usulünün işarı ya da kapalı veya gizli oy açık tasnif şeklinde oylama yapılır. Bu konuda Genel kurul iradesine bakılır.

GEÇİCİ MADDE:

Bu tüzük, 4722 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 5253 Sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre hazırlanarak Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 04 Nisan 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda katılanların oy birliği / oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, bu geçici madde hariç 37 ( otuzyedi ) madde ile ekteki görsel ve açıklamalardan oluşmaktadır.

EKREM KARAOĞLAN   ALİ AYDIN  
ALİ KAZANCI   BAYRAM YAPAR  
ADNAN ALAGÖZ   ALTAN ÖZER  
ABDURRAHMAN AKBABA   MUSTAFA ATCI  
AHMET GÜLER   İSMAİL AVANOĞLU  
ADEM KARAKÖSE   HÜSEYİN ŞAHİN BOZDAĞ  
KERAMETTİN GÜLER   AKİF AKKAYA  
HÜSEYİN ERALP   HÜSEYİN AKKAYA  
HASAN TANDOĞRU